Demokracja parlamentarna i partie polityczne

Demokracja parlamentarna i partie polityczne

Celem modułu jest przedstawienie socjaldemokratycznej koncepcji funkcjonowania demokracji parlamentarnej. Socjaldemokracja, w przeciwieństwie  do niektórych innych nurtów lewicy, zaakceptowała demokrację parlamentarną. Jednocześnie pozostaje krytyczna wobec niektórych aspektów demokracji liberalnej, posiada odmienną wizję jej funkcjonowania w porównaniu ze środowiskami liberalnymi.

Jednym z najważniejszych uczestników demokratycznego systemu politycznego są partie polityczne. Dlatego drugim celem naszego modułu jest krytyczna analiza funkcjonowania polskich partii politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem partii odwołujących się do wartości lewicowych. Skupimy się na kwestii demokracji wewnątrzpartyjnej, jej deficytów. Zajęcia będą służyć również dekonstrukcji różnych mechanizmów wodzostwa w polskich partiach politycznych.

Program

Ok. 16.40             Przyjazd

17.30                     Powitanie i wprowadzenie do modułu

17.45 – 19.15

Wykład wprowadzający Tadeusza Klementewicza pt.  Wspólnota demokratyczna jako synteza reprezentacji i partycypacji

W aktualnej formie ustrojowej demokracja reprezentacyjna przestała być mechanizmem równoważenia interesów w społeczeństwie rynkowym (kapitalistycznym). Stała się natomiast głównym mechanizmem legitymizowania ładu społecznego kapitalizmu. Dalsza ewolucja demokratycznej formy rządów polega, po pierwsze, na stopniowym ograniczaniu reprezentacji na rzecz bezpośredniego rozstrzygania dylematów decyzyjnych za pomocą np. referendów. Po drugie, rozwijają się nowe formy bezpośredniego udziału we władzy lokalnej dla realizacji woli obywateli –
w mieście i na obszarach wiejskich. Na tym poziomie powstają ruchy ekologiczne, nowe ruchy społeczne, obrony praw reprodukcyjnych kobiet itd. W tych warunkach kształtuje się samodzielna wola polityczna. Formą partycypacji w demokracji są też protesty społeczne. Rodzi je kryzys strukturalny kapitalizmu w fazie interregnum, a jego efektem mogą być reformy prowadzące do jakościowej zmiany ładu społecznego, w Polsce np. do V RP Socjalnej.

19.30 Kolacja

8.00 – 9.00           Śniadanie

9.00 – 11.30         Anna Pacześniak – Sukcesy i porażki partii lewicowych

Celem zajęć będzie krytyczna refleksja nad europejskimi lewicowymi partiami politycznymi w kontekście definiowanych przez nie celów i ich osiągania, przegrywania (nie tylko wyborów) oraz potencjału i uwarunkowań zmian wewnątrzpartyjnych, programowych, komunikacyjnych.

11.45-13.30        Seminaria

Do wyboru jeden z dwóch poniższych seminariów

Karolina Zioło-Pużuk – Organizacja polityczna jako zespół: współpraca i demokracja.

Celem warsztatu jest przedstawienie podstawowych teorii związanych z budowaniem zespołu powołanego do realizacji określonego celu (np. kampania wyborcza, działania informacyjne, edukacyjne) oraz zwrócenie uwagi na te elementy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy związanej z działalnością społeczną oraz polityczną. Nacisk położony będzie na działania zespołu wspierające demokrację wewnątrz organizacji oraz harmonijną współpracę.

Przemysław Potocki – Ewolucja systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku: wybrane aspekty

Pierwszy celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji oraz uwarunkowań rynku politycznego/wyborczego w Polsce w latach 1990-2015 przy pomocy wybranych danych wyborczych oraz sondażowych. Drugi cel to opis miejsca lewicy w ramach systemu partyjnego oraz przestrzeni rywalizacji politycznej w Polsce po 1989 roku na tle innych partii politycznych. Celem trzecim jest wskazanie możliwości wykorzystania tej wiedzy do tworzenia strategii oraz bieżącego reagowania podmiotów lewicy politycznej w Polsce na działania rywali i przeciwników politycznych.

13.30                     Obiad

15:30 – 17.00     Danuta Waniek – Konstytucja 1997 roku – Przeżytek czy ostatni gwarant demokracji?

Celem dyskusji wokół Konstytucji RP będzie ukazanie na ile obowiązująca ustawa zasadnicza spełniała swoje zadanie w ciągu ostatnich 20 lat. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na jej postępowy charakter oraz te artykuły, które powinny stanowić dla polskiej socjaldemokracji główny punkt odniesienia. Po dyskusję zostaną też poddane możliwości zmian konstytucyjnych w celu jeszcze większego wzmocnienia instytucji demokratycznych.

17.30 – 19.00    Kamil Minkner – Demokratyczne kino progresywne – dylematy, wyzwania, paradoksy

W czasie wykładu zostanie zarysowana perspektywa ujmowania kina w ramach procesów komunikowania politycznego oraz przez pryzmat dyskursu publicznego, gdzie filmowcy mogą być postrzegani jako swoiste elity symboliczne nie tylko odzwierciedlające napięcia codzienności,  ale i

kształtujące debatę publiczną. W takiej optyce, analizie poddana zostanie tematyka i treść filmów, ich forma i estetyczny kształt, a także rozmaite konteksty nadawcze i odbiorcze. Członkowie Akademii natomiast otrzymają problemy do wspólnego rozpatrzenia: jaka powinna być adekwatna definicja kina progresywnego i demokratycznego? Czy tego typu filmy powinny mieć postępową zarówno treść, czy także formę? Czy tego typu kino jest skazane na publicystykę, czy też może być ono artystycznie wysublimowane?

19.00                     Kolacja

20.00 – 21.30     Wprowadzenie do warsztatów z wystąpień publicznych                          

Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Małgorzata Borowska, Paweł Krzywicki

Wprowadzenie do warsztatu z wystąpień publicznych będzie polegało na nadawaniu ostatniego szlifu krótkiej, 4-minutowej prezentacji wygłoszonej następnego dnia. Materiały wspierające przygotowanie prezentacji zostaną rozesłane w zadaniu domowym.

8.00 – 9.00           Śniadanie

9.00 – 13.30         Warsztaty z wystąpień publicznych

Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Małgorzata Borowska, Paweł Krzywicki

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności przygotowywania i wygłaszania krótkich wystąpień politycznych dla różnego typu audytorium. Warsztat będzie polegał na wygłoszeniu krótkiej, przygotowanej przed warsztatem prezentacji i uzyskania do niej informacji zwrotnej od grupy i trenera/ki. Będziemy przyglądać się i rozwijać m.in. umiejętność jasnej i klarownej prezentacji treści, utrzymywania kontaktu z audytorium oraz ilustracyjny język.

13.40 – 14.00      Podsumowanie i wnioski

14.15                       Obiad

15.00                     Wyjazd do Warszawy

Phone: +48 22 831 1303
Ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce