Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa

Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa

Moduł II Akademii Demokracji Socjalnej

18. – 20. 11.2016

Jaworowy Dwór, Trębki Nowe

Współczesne państwo opiekuńcze podlega przekształceniom. Reformy welfare state są przedmiotem dociekań badaczy zajmujących się polityką społeczną, a przemiany społeczne i nowe zjawiska na rynku pracy stanowią wyzwanie dla praktyków i aktorów politycznych związanych z socjaldemokracją. Podczas trzydniowego spotkania pragniemy zidentyfikować cechy definiujące socjaldemokratyczne państwo opiekuńcze, jak również poddać pod dyskusję rolę różnych aktorów życia społecznego i politycznego w skutecznym formułowaniu programu jego reform. Przyjrzymy się również ekonomicznemu kontekstowi reform polityki społecznej. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak formułować argumenty na rzecz rozwoju państwa opiekuńczego, wezmą udział w dyskusji nad politycznymi uwarunkowaniami przyjęcia progresywnych programów polityki społecznej i ich skutecznej implementacji, zdobędą również umiejętności posługiwania się istniejącymi zasobami informacji i danymi statystycznymi dla skutecznego i opartego na wiedzy argumentowania za rozwojem socjaldemokratycznej polityki społecznej.

Program

Ok. 16.40
Przyjazd

17.30
Powitanie i wprowadzenie do modułu

17.45 – 19.15
Rafał Woś  Społeczny wymiar ekonomii w kontekście dyskursu neoliberalnego, wykład otwierający z dyskusją

19.30
Kolacja

Po kolacji integracja (forma do potwierdzenia)

8.00 – 9.00
Śniadanie

9.00-10.30
Dorota Szelewa i Michał Polakowski – Stare” i „nowe” państwo opiekuńcze?, wykład i dyskusja na podstawie wskazanych lektur (z cyklu „Warszawskie Debaty…”).

Naszym celem jest prześledzenie transformacji współczesnego państwa opiekuńczego w perspektywie międzynarodowej, z uwzględnieniem kontekstu Europy Środkowowschodniej. Skupimy się również na przypadku polskim. Szczególną uwagę poświęcić chcemy najbardziej aktualnym wyzwaniom dla reformatorów państwa opiekuńczego, jakimi są: konsekwencje starzenia się społeczeństwa, zmiany w rolach społecznych i ekonomicznych kobiet i mężczyzn, migracje międzynarodowe oraz kryzys gospodarczy. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z rolą organizacji międzynarodowych, które promują rynkowe wzorce oraz zidentyfikują aktorów stojących w opozycji do tych wzorców.

11.00-13.30
Dorota Szelewa i Michał Polakowski, Rozprawianie się z mitami: jak korzystać z badań naukowych i danych statystycznych w argumentacji na rzecz progresywnej polityki społecznej i gospodarczej  warsztat z posługiwania się danymi.

11.00-11.30
Wprowadzenie do warsztatu

11.30-12.30
Praca w grupach

12.30-13.30
Prezentacja wyników pracy w grupach i dyskusja

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w umiejętność posługiwania się w dyskusji publicznej dobrej jakości danymi. Proponowane tematy: rynek pracy (bezrobocie, zatrudnienie, aktywność zawodowa, równość płci etc.), wydatki socjalne i przychody budżetu państwa (również w perspektywie międzynarodowej), obciążenie podatkowe, ubóstwo, sytuacja w miejscu pracy, mobilność społeczna, uzwiązkowienie, stosunek (Polaków) do obcokrajowców, innych religii, redystrybucji.

13.30
Obiad

15:30 – 17.00
Zofia Łapniewska – Ortodoksyjna i heterodoksyjna perspektywa w ekonomii, wykład z dyskusją w oparciu o wskazane lektury (tekst Zofii  Łapniewskiej).

Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę na temat podstawowych różnic pomiędzy ekonomią głównego nurtu (podejście neoklasyczne) a ekonomią instytucjonalną i feministyczną (reprezentującymi podejście heterodoksyjne) oraz sposobu, w jaki różnice te wpływają na współczesne dyskusje na temat roli państwa w gospodarce. Wykład poruszy również temat idei ekonomicznych, które kształtują te odmienne wizje, zwłaszcza w kontekście kryzysu ekonomicznego, jak również ostatnich dyskusji na temat roli polityki cięć fiskalnych w zwiększaniu nierówności społecznych.

17.30 – 19.30
Wprowadzenie do warsztatu z wystąpień publicznych
Aleksandra Daszkowska – Kamińska, Małgorzata Borowska

19.30
Kolacja

20.15
Spotkanie przy kominku z Grzegorzem Sroczyńskim, podczas którego porozmawiamy o ekonomii, państwie opiekuńczym i dziennikarstwie.

9.00 – 13.30
Warsztat z wystąpień publicznych
Aleksandra Daszkowska – Kamińska, Małgorzata Borowska

13.40 – 14.00
Podsumowanie i wnioski

14.15
Obiad

15.00
Wyjazd do Warszawy

Lektury obowiązkowe

  1. Szelewa, Dorota (2014), „Procesy polityczne a strategia zmian polityki społecznej w Polsce i na świecie”, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta i Fundacja ICRA. Do pobrania TUTAJ.

  2. Polakowski, Michał i Dorota Szelewa (2014), „Polityka społeczna a proces integracji europejskiej”, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta i Fundacja ICRA. Do pobrania TUTAJ.

  3. Łapniewska, Zofia (2014), „Ekonomia z perspektywy gender” [w:] Jan Kapela (red.) Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, s. 168-179. (tekst prześlemy pocztą elektroniczną).

  4. Ha Joon-Chang (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi’. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Wsparcie metodologiczne i opracowanie warsztatów

Małgorzata BOROWSKA edukatorka antydyskryminacyjna, trenerka umiejętności społecznych z 12-letnim doświadczeniem w planowaniu kursów, seminariów i szkoleń dla dorosłych. Od 2004 roku współpracuje ze Szkołą Liderów. Stypendystka Hansard Society i stażystka Izby Lordów.

Wykładowcy i trenerzy

Aleksandra DASZKOWSKA-KAMIŃSKA – socjolożka trenerka, badaczka społeczna, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia STOP.  Na co dzień pracuje w Fundacji Szkoła Liderów, gdzie wspiera liderów sfery publicznej w rozwoju. Robi badania a potem często je prezentuje. Współpracuje z Fundacją 100 Pociech, gdzie prowadzi grupy wsparcia dla młodych matek. 

Dr Zofia łapniewska jest ekonomistką, w swojej pracy naukowej skupiającą się na nurtach heterodoksyjnych, głównie na ekonomii feministycznej i instytucjonalnej. Jest autorką wielu artykułów i rozdziałów w książkach poświęconych m.in. budżetowaniu pod kątem płci, wpływowi kryzysu finansowego na kobiety w Polsce, szacowaniu kosztów przemocy, czy zarządzaniu wspólnymi dobrami. Była wykładowczynią na krakowskich i warszawskich Gender Studies (UJ, IBL PAN, UW). Obecnie jest międzynarodową badaczką Centrum Badań nad Kobietami w Gospodarce Szkockiej (WiSE) na Caledonian University w Glasgow. Mieszka w Berlinie.

Dr Michał POLAKOWSKI jest współzałożycielem Fundacji ICRA oraz współorganizatorem serii spotkań w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Jest również afiliowany przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie realizuje projekt badawczy na temat reform emerytalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Zainteresowania Michała skupiają się ponad to na problemach rynku pracy, historycznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach państwa opiekuńczego.

Grzegorz SROCZYŃSKI jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. M.in. przeprowadził szereg wywiadów z decydentami, politykami czy ekspertami, które obejmowały tematy takie jak: krytyczna ocena polskiej wersji transformacji, rola liberalnych elit, czy sytuacja grup defaworyzowanych w polskim systemie gospodarczym i polityce społecznej.

Dr Dorota SZELEWA jest współzałożycielką Fundacji ICRA i współorganizatorką serii spotkań w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Pracuje na University College Dublin. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę publiczną z perspektywy gender, ekonomię polityczną i porównawcze badania nad polityką społeczną. Jest autorką raportów przygotowywanych m. in. na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

Rafał Woś jest dziennikarzem ekonomicznym promującym alternatywną i krytyczną interpretację procesów zachodzących w gospodarce. Pisze głównie dla „Polityki”, publikuje również w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” oraz w czasopismach zagranicznych, takich jak „Die Zeit”, „Berliner Republik”, czy „Die Tageszeitung”. Autor książki „Dziecięca choroba liberalizmu”.

ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce