Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy o podstawowych wartościach demokracji socjalnej poprzez wskazanie: ich definicji, aksjologicznych różnic pomiędzy demokracją socjalną a innymi koncepcjami politycznymi oraz praktycznej realizacji tych wartości w praktyce. Celem szkolenia jest także nabycie przez uczestniczki i uczestników umiejętności formułowania przekazu politycznego w oparciu o wartości demokracji socjalnej oraz skutecznego argumentowania na ich rzecz w debacie publicznej. Moduł współorganizowany przez polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a (OMS Lassalle).

Program

17.00 – 18.00
Otwarcie Akademii

18.00 – 19.00
Warsztat integracyjny

19.00 – 20.00
Kolacja

9.00 – 10.30
Podstawowe wartości demokracji socjalnej – wykład prof. Thomasa Meyera

Celem wykładu jest dostarczenie uczestnikom Akademii wiedzy z zakresu historii idei oraz aktualnych rozważań teoretycznych na temat ideologicznych aspektów współczesnej myśli lewicowej.

11.00 – 14.00
Warsztaty. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy mają za zadanie przygotować kampanię społeczną na temat: 1) zwiększenia dostępności żłobków 2) zwiększenia dostępności mieszkań komunalnych

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności posługiwania się argumentacją opartą na wartościach demokracji socjalnej w debacie publicznej. Zadaniem uczestników będzie stworzenie zarysu strategii kampanii społecznych: na rzecz publicznej, ogólnodostępnej opieki żłobkowej oraz rzecz publicznego programu budownictwa mieszkaniowego. W obu tych sferach w Polsce panuje wyraźny deficyt polityki opartej na wartościach socjaldemokratycznych, co powoduje, że opracowane strategie mogą okazać się przydatne uczestnikom Akademii w ich dalszej działalności politycznej.

14.00 – 15.00
Obiad

15.30 – 18.30
Wartości demokracji socjalnej w praktyce (na przykładzie kilku krajów) – seminarium prowadzone przez ekspertów OMS Lassalle (Janinę Petelczyc, Rafała Bakalarczyka, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk).

Celem seminarium jest wskazanie na konkretnych przykładach skutecznych prób implementacji polityk opartych na socjaldemokratycznych wartościach. Prowadzący przedstawią udane przedsięwzięcia z szeroko rozumianej polityki społecznej (polityka rodzinna, edukacja etc.) zrealizowane w krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Płd. (reformy rządu Luli).

18.30 – 19.30
Kolacja

20.00
Pokaz filmu z wprowadzeniem przez dr Gavina Rae:
Duch roku 1945 (Kena Loacha)
lub
Dumni i wściekli (Matthew Warchus)

Celem wieczoru filmowego jest przybliżenie uczestnikom Akademii doświadczeń brytyjskiej lewicy. Film Kena Loacha ukazuje historyczny moment budowy podstaw powojennego brytyjskiego welfare state, którego architektem była Labour Party. Film „The Pride” z kolei pokazuje próbę łączenia postulatów kulturowych (prawa LGBT) z tradycyjną polityką socjaldemokracji wśród wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Doświadczenie brytyjskiej lewicy jest w Polsce mało znane, bowiem w ostatnich dekadach w głównym nurcie debaty publicznej obecna była tylko spuścizna thatcheryzmu – przedstawiana w dodatku jedynie w pozytywnym świetle.

9.00 – 10.00
Jak język kształtuje politykę? – prezentacja OMS Lassalle’a

Celem prezentacji jest przybliżenie poglądów Lakoffa, wybitnego amerykańskiego i postępowego lingwisty na temat znaczenia metafor w debacie politycznej oraz potrzebie jej ramowania (framing) zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami.

10.30 – 13.30
Warsztaty wprowadzające z argumentacji: jak przedstawiać idee demokracji socjalnej w debacie publicznej (praca w dwóch grupach).

Uczestnicy nauczą się, jak formułować argumenty, by zaangażować publiczność. Poznają wszystkie podstawowe typy argumentów, będą ćwiczyć ich formułowanie i wspieranie różnego typu dowodami. Wiedzę tę uczestnicy będą wykorzystywać podczas kolejnych modułów Akademii – w debatach i warsztatach z komunikacji.

13.30. – 14.30
Obiad

15.00
Wyjazd do Warszawy

Lektury obowiązkowe

  1. Wykład Zygmunta Baumana wygłoszony z okazji 150-lecia niemieckiej socjaldemokracji w czerwcu 2013 roku we Wrocławiu:
    http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130628/bauman-cisnienie-utopii

  2. Tobias Gombert i in. (red.), Podstawy demokracji socjalnej, zwłaszcza rozdziały II i IV.
    http://www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/Podstawy_demokracji_socjalnej_1.pdf

ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce