Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa

Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa

Współczesne państwo opiekuńcze podlega przekształceniom. Reformy welfare state są przedmiotem dociekań badaczy zajmujących się polityką społeczną, a przemiany społeczne i nowe zjawiska na rynku pracy stanowią wyzwanie dla praktyków i aktorów politycznych związanych z socjaldemokracją. Podczas trzydniowego spotkania pragniemy zidentyfikować cechy definiujące socjaldemokratyczne państwo opiekuńcze, jak również poddać pod dyskusję rolę różnych aktorów życia społecznego i politycznego w skutecznym formułowaniu programu jego reform. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak formułować argumenty na rzecz rozwoju państwa opiekuńczego, wezmą udział w dyskusji nad politycznymi uwarunkowaniami przyjęcia progresywnych programów polityki społecznej i ich skutecznej implementacji. Integralną częścią modułu jest ekonomiczny wymiar funkcjonowania współczesnych państw opiekuńczych. Jakie są źródła finansowania polityki publicznej i jaka jest struktura wydatków na ten cel? Czy w Polsce są wysokie podatki na tle innych krajów a wydatki związane z celami społecznymi nadmierne?

Wreszcie, uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się istniejącymi zasobami informacji i danymi statystycznymi dla skutecznego i opartego na wiedzy argumentowania za rozwojem socjaldemokratycznej polityki społecznej.