Fundacja im. Friedricha Eberta

Założona w 1925 r. Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Nazwę zawdzięcza pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Niemiec, Friedrichowi Ebertowi. Powstała na mocy jego zapisu testamentowego, w którym Friedrich Ebert określił również zadania FES.

Jako fundacja blisko związana z partią polityczną działamy na rzecz podstawowych wartości demokracji socjalnej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą nas z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi. Jako instytucja wyższej użyteczności publicznej działamy samodzielnie i niezależnie.

Do czego dążymy:

Do wolnego i solidarnego społeczeństwa o równych szansach uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym ? niezależnie od pochodzenia, płci i wyznania; do rzeczywistej i silnej demokracji; do trwale rozwijającej się gospodarki zapewniającej godną pracę dla wszystkich; do państwa socjalnego, które dba o lepsze wykształcenie i opiekę zdrowotną, ale również zwalcza ubóstwo i zabezpiecza społeczeństwo przed największymi zagrożeniami życiowymi; do państwa, które w Europie i na świecie przejmie odpowiedzialność za pokój i postęp społeczny.

Co robimy:

Wspieramy i wzmacniamy demokrację społeczną przede wszystkim poprzez

  • Edukacja polityczna na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Nasze działania, obejmujące tworzenie i rozpowszechnianie źródeł informacji oraz możliwości zdobycia kwalifikacji, motywują i wyposażają w wiedzę i umiejętności do skutecznego zaangażowania w życie polityczne, związkowe i obywatelskie. Przyczyniamy się do zwiększenia uczestnictwa obywatelek i obywateli w społecznych dyskusjach i podejmowaniu decyzji.
  • Doradztwo polityczne: Opracowujemy strategie dotyczące kluczowych tematów związanych z polityką gospodarczą, społeczną i edukacyjną, jak i podstawowych aspektów rozwoju demokracji. Kształtujemy dyskurs publiczny łącząc badania naukowe i praktykę polityczną, a naszym celem jest sprawiedliwy i przyszłościowy porządek gospodarczy i społeczny na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.
  • Współpracę międzynarodową: W naszych przedstawicielstwach w ponad 100 krajach wspieramy politykę na rzecz pokojowej współpracy i praw człowieka, budowę i konsolidację struktur demokratycznych, społecznych i praworządnych, torujemy drogę dla wolnych związków zawodowych i silnego społeczeństwa obywatelskiego. W procesie jednoczenia się Europy angażujemy się intensywnie na rzecz Europy społecznej, demokratycznej i konkurencyjnej.
  • Wspieranie osób uzdolnionych: W szczególności studentów i studentek, doktorantów i doktorantek z rodzin o niskich dochodach i migrantów. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia sprawiedliwości w obszarze edukacji.
  • Pielęgnowanie pamięci zbiorowej Demokracji Socjalnej: Prowadzimy archiwum, bibliotekę i projekty na temat najnowszej historii, poprzez co stale ożywiamy korzenie historyczne socjaldemokracji i ruchu związkowego i wspieramy badania w dziedzinie polityki społecznej i historii.

www.feswar.org.pl